Tillgrensbilder

Anders minnesbilder

Ramunds bäck 2021
Utflykter / Ramunds bäck 2021
Reservatet består av en mäktig sprickdal, där Bålsjöån, ibland kallad Ramundsbäck, forsar ned för Kolmårdsbranten och slutligen rinner samman med Vretaån i dalgången. En markerad rundslinga tar dig på en tur genom reservatet. I sydöstra delen av reservatet ligger Ramunds berg. Här kan du vandra genom gles hällmarkstallskog. Berget har branta sluttningar som delvis täcks av mäktiga rasbranter. I ravinen forsar ån fram över klippor och stenar. Fallhöjden är ungefär 25 meter vilket ger vattnet mycket kraft och fart. Här växer gammal granskog med många vindfällen, lågor och död ved. Längre nedströms slingrar sig vattnet stilla över mjuka sandbottnar. Här svämmar bäcken över vid högvatten. Där bäcken har skurit in mot dalsidorna kan du se små men välutbildade nipor. Du kan även se övergivna meanderbågar där ån tidigare ringlat fram. Längs med åstranden växer lövträd såsom al, björk, asp, sälg och hassel. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besoksmal/naturreservat/ramunds-back.html